Sự kiện bắt đầu từ 11h00 ngày 20/01/2023 - 23h59 ngày 20/02/2023.